วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ตรัง

ประวัติ

           งานด้านอภิบาลที่ตรังได้เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1963 เมื่อคุณพ่อนารานโจ ได้ไปอยู่ประจำที่ตรัง ในระยะเริ่มแรกนั้น ท่านได้ใช้บ้านของสัตบุรุษ นายแพทย์โรจน์ และคุณจรูญศรี สุภางค์ เป็นที่พักและถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณ ต่อมาทนายความ สุทธิ์ ช่องดารากุล ได้ถวายที่ดินแปลงแรกเป็นแปลงเล็กๆ ให้กับคุณพ่อ อย่างไรก็ตามอีกสองปีต่อมา คุณพ่อต้องย้ายกลับไปประเทสหรัฐอเมริกา

           ในวันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 1964 คุณพ่อยอห์น เซเรซัตโต ได้มาอยู่ประจำที่ตรัง และด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือของนายแพทย์โรจน์ และคุณจรูญศรี สุภางค์ ท่านได้ปรับพื้นที่ดินผืนแรกที่ได้รับมาจากนายสุทธิ์ ช่องดารากุล เรียบร้อยแล้ว คุณพ่อจึงได้ลงมือสร้างอาคารหลังแรกเป็นอาคาร 2 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์ และชั้นล่างก็มีวัดน้อยนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ งานได้ค่อยๆ ก้าวหน้า จำนวนคริสตชนค่อยๆ เพิ่มขึ้น คุณพ่อยังดูแลเอาใจใส่คริสตชนที่อำเภอห้วยยอดและกันตังอีกด้วย

           ต่อมาอาศัยความช่วยเหลือของพระคุณเจ้าคาเร็ตโตและคณะสติกมาติน คุณพ่อยอห์น เซเรซัตโต ได้ซื้อที่ดินแปลงเล็ก ๆ ทีละเล็กทีละน้อย จนในที่สุดในปี ค.ศ. 1975 ก็มีที่ดิน 8 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา เพื่อสร้างวัดและโรงเรียน ต่อมากิจการต่างๆ ได้เจริญเติบโตทั้งในด้านโรงเรียน และในด้านวัด

           ปี ค.ศ. 1983 พระคุณเจ้าเปโตร คาเร็ตโต ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้ซื้อที่ดินอีกแปลงหนึ่งจากนายอ่ำ คุณพ่อยอห์น เซเรซัตโต ได้วิ่งเต้นหาทุนเพื่อสร้างวัดหลังใหม่ คือวัดหลังปัจจุบันสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1984 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1984 มีพิธีเสกวัดอย่างเป็นทางการ โดยพระสมณฑูต เรนาโต มาร์ตีโน ร่วมกับพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต และนายชวน หลีกภัย ซึ่งในเวลานั้นดำรงต่ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาร่วมในพิธีเปิดป้ายวัดด้วย