วัดนักบุญมาร์ติน เดอ ตูรส์ พังงา

ปี ค.ศ. 1996 พระสังฆราชไมเคิล ประพนธ์ ชัยเจริญ ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีและประธานมูลนิธิ       ได้มีดำริให้เริ่มงานแพร่ธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในเขตจังหวัดพังงา จึงได้เชิญคณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ผู้ป่วยแห่งนักบุญ     คามิลโลมาทำงานที่นี่ โดยมีความตั้งใจอยากบุกเบิกงานทางด้านการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย เริ่มต้นจากการสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน “เซนต์แมรี่” เพื่อให้ชิสเตอร์ดูแลรับผิดชอบ

ปี ค.ศ. 1997 พระสังฆราชไมเคิล ประพนธ์ ชัยเจริญ ได้สร้างวัดใหม่ขึ้น ด้วยน้ำใจดีของอาจารย์วิไลวรรณ   วังตาล และครอบครัว สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ มาร์ติน เดอ ดูรส์ อุดม วังตาล เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วได้ทำพิธีเสกและเปิด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ด.ศ. 1999 โดย ตั้งชื่อว่า “วัดนักบุญมาร์ติน เตอ ดูรส์

วัดนักบุญมาร์ติน เดอ ดูรส์ ไม่มีชุมชนคริสดชนอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ไม่มีสัตบุรุษที่เป็นคนท้องถิ่น ในวันอาทิตย์จะมีสัตบุรุษทั้งที่มาเป็นประจำและนักท่องเที่ยวร่วมมิสชาประมาณ 10 คน แต่วัดแห่งนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นพยานถึงพระริสตเจ้าผู้ประทับอยู่ท่ามกลางพี่น้อง ต่างศาสนา วัดและโรงเรียนร่วมมือกันเน้นการแพร่ธรรมให้ทุกคนที่เราพบปะทั้ง ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ช่วยพวกเขาให้รู้จักคำสอน รู้จัก จิตตารมณ์คริสตชน ผ่านทางการเฉลิมฉลองในเทศกาลสำคัญต่างๆ ของพระศาสนจักรคาทอลิก

เกร็ดประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2001 พระคุณเจ้าประพนธ์ ชัยเจริญ ได้โปรคศีลล้างบาปให้ชาวพังงาคนแรก มอนีกา หลี ปรีชาหาญ อายุ 70 ปี มีบุตรสาวทำงานอยู่กรุงเทพฯได้รับศีลล้างบาปแล้ว จึงประกาศข่าวดีแก่ครอบครัว เนื่องจากบ้านอยู่ไกลวัดพอสมควร คืออยู่ที่ ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง ถ้าไม่มีลูกหลานอยู่บ้านคุณพ่อต้องไปรับมาร่วมมิสซา

นี่เป็นการเชื่อมต่อประวัติศาสตร์งานอภิบาลภาดใต้ ตั้งแต่ คุณพ่อกูเด โปรดศีลล้างบาปที่ตะกั่วทุ่ง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1784 จากนั้นไม่ปรากฏหลักฐานงานอภิบาลในบริเวณนี้อีกเลย เมล็ดพันธุ์

แห่งความเชื่อซึ่งฝังกลบอยู่ใด้ดินกว่า 200 ปี มีโอกาสผลิไบอีกครั้งหนึ่ง

(อ้างอิงจากเอกสารบัญชีศีลล้างบาปของวัด Jongselang และ Tacua Thung บันทึกที่ Pulo Tikus ปี๊นัง)