วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล

ก่อนปี ค.ศ. 1995 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์จะมีขึ้นที่วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ในเมืองภูเก็ต ที่วัดน้อยกลางหาดป่าตองและวันเสาร์เย็นที่โรงแรมเลอเมอริเดียน ทางใต้ของหาดป่าตอง โดยไม่ได้มีมิสซาในพื้นที่ทางทิศเหนือของป่าตอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบรรดานักท่องเที่ยวแถบลากูน่าและพื้นที่ทางตอนเหนือภูเก็ต ในปีเดียวกันนี้เองทางผู้บริหารของโรงแรม Laguna Hotel Properties ได้ให้คุณพ่อริชาร์ดใช้ห้องประชุมในโรงแรม เพื่อทำมิสซาในวันอาทิตย์ ในข่วงแรกๆนั้นมีผู้มาร่วมพิธีชาขอบพระคุณน้อยมาก ซึ่งประกอบด้วยครอบครัวที่พำนักอาศัยอยู่เป็นประจำ และนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามภายใต้ การอภิบาล ของคุณพ่อ ริชาร์ด และการกระตุ้นเตือน ด้วยการให้กำลังใจและความมุ่งมั่นของคุรพ่อริชาร์ด ชุมชนความเชื่อก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมั้นคง และในที่สุดในปี ค.ศ. 2013 ได้เริ่มก่อสร้างงวัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล ซึ่งสำเร็จและเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 6 กรกฎาคม 2014

วันนี้ ชุมชนคาทอลิกลากูน่ามีสมาชิกประมาณ 200 คนซึ่งประกอบไปด้วยครอบครัวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาจากหลายเชื้อชาติ ในพิธีมิสซาวันอาทิตย์มีผู้มาร่วมพิธีกว่า 200 คน ผู้มาร่วมพิธีส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่มาพำนักประจำ เพื่อทำงานหรือพักผ่อนหลังเกษียณอายุ จึงมีความหลากหลายและแตกต่างด้านพื้นฐานครอบครัวอย่างมาก การรวมตัวกันของชุมชนจึงเกิดขึ้นในวันอาทิตย์เพื่อการสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้า

และพบปะทักทายกันที่วัด สัตบุรุษส่วนใหญ่เป็นชาวฟิลิปปินส์ซึ่งได้ร่วมกันจัดตั้งคณะนักขับร้องประสานเสียง เพื่อนำการขับบทเพลงในมิสซาควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของจำนวนคาทอลิกในชุมชนความเชื่อท้องถิ่นของเรา อีกทั้งมีการรวมตัวเป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อการแบ่งปันพระวาจาในชีวิต ในรูปแบบของ **CFC SFC YFC เป็นต้น เราตระหนักว่าจำเป็นต้องมีการพัฒนาต่อไปทั้งในด้านชีวิตจิต พิธีกรรม และงานอภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนของชุมชนของเรา เพื่อเตรียมพวกเขาทั้งในด้านการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และการเติบโตในความเชื่อคาทอลิกต่อไป

การอภิบาลเยี่ยมเยียน ยังคงเป็นแนวทางที่จะต้องยึดถือไว้ ทั้งนี้ในทางปฏิบัติต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดขึ้น โดยมีข้อจำกัดของระยะเวลาการพำนักอยู่ประจำในท้องถิ่นของแต่ละครอบครัว ที่มักมีการโยกย้ายถิ่นบ่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของการทำงาน

** CFC = Couple for Christ

** SFC = Single for Christ

** YFC = Youth for Christ