หมู่คณะตรัง

ติดต่อเรา

วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ ตรัง
รับผิดชอบวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ พัทลุง
49 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โรงเรียนดรุโณทัย ตรัง
49 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรสาร 075-214760 /
Website: http://www.darunothai.com

วัดนักบุญอักแนส/ดูแลศูนย์ฝึกอาชีพกระบี่
83 หมู่ 4 บ้านนาตีน ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000