หมู่คณะโคราช

ติดต่อเรา

วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ โคกไคร้ /ศูนย์กลางหมู่คณะฯ หนองบัวโคก
บ.หนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก
อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36220

วัดพระคริสตราชา เมืองคง
27 ม.3 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260

วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร (วัดคาทอลิกหนองห่าง) 

บ้านหนองห่าง ม.10 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120

error: Content is protected !!