โรงเรียนมารีรัก พังงา

https://maryrakpna.thai.ac/home/

โรงเรียนอนุบาลมารีรัก พังงา เป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิกแห่งเดียวในจังหวัดพังงา และเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในจังหวัดพังงา ตั้งอยู่ที่ 19/1 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ในที่ดิน 4 ไร่เศษ

เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ในฐานะโรงเรียนของมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี โดยมีพระสังฆราชไมเคิล ประพนธ์ ชัยเจริญ เป็นผู้รับใบอนุญาต บริหารงานและดูแลรับผิดชอบโดยพระสงฆ์คณะสติกมาติน และซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี มีคุณพ่อวิเชียร ระดมกิจ เป็นผู้จัดการ ซิสเตอร์กัลยา ยุติธรรม เป็นครูใหญ่ และซิสเตอร์แพงศรี ประทุมตรี เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ มีจำนวนครู 8 คน และจำนวนนักเรียน 63 คน โรงเรียนมีอาคารชั้นเดียว 2 หลัง มี 3 ห้องเรียน จัดชั้นเรียนเป็น 2 ระดับคือ ชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2

ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ได้มีพิธีเสกและเปิดอาคาร 200 ปี สติกมาติน เป็นอาคาร 2 ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียน

ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562 มีคุณพ่อภาคภูมิ วรพรทัศนา เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน มีนางสาวลัดดาวัลย์ ฮุงหวล เป็นผู้อำนวยการ เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีบุคลากรทั้งหมด 27 คน เป็นครูไทย 21 คน ครูต่างชาติ 2 คน และนักการ 4 คน