“การสัมมนากลุ่มฆราวาสเพื่อพระคริสต์ของวัด ประจำปี 2023 – วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล ภูเก็ต”

วันที่ 14 พฤษภาคม 2023 คุณพ่อพิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล เจ้าอาวาสนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล ภูเก็ต ปิดการสัมมนากลุ่มฆราวาสเพื่อพระคริสต์ของวัด ประจำปี 2023 และมอบวุฒิบัตรต้อนรับสมาชิกใหม่

On May 14, 2023, Fr. Pipat Rungruengkanokkul, pastor of St.Joseph said the closing ceremony of the Christian Life Program seminar and presented certificates to welcome new members.