“การอบรมครูโรงเรียนศรีอรุโณทัย ระนอง”

วันที่ 14 สิงหาคม 2023 “การอบรมครูโรงเรียนศรีอรุโณทัย ระนอง” หัวข้อ : การจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก และวางแผนพัฒนาเพื่อผู้เรียนอย่างยั่งยืน โดย บาทหลวง เชษฐ์ดนัย ไชยเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
On August 14, 2023, Fr. Chetdanai Chaiphuak, the director of Nutchanadnusorn school, headed the teachers’ training at Sri Arunothai Ranong School with the theme: Catholic school education management and planning for sustainable development for learners.