“พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล ภูเก็ต”

วันที่ 24-25 ธันวาคม ค.ศ. 2023 พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล ภูเก็ต


On December 24 -25, 2023, the Mass commemorates the birth of Christ at Saint Joseph Catholic Church, Cherngtalay , Phuket.