ศึกษาสมณสาส์นเวียนเรื่อง “Fratelli Tutti”

ศูนย์อภิบาลนักบุญอักเนส กระบี่ : วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2020 แขวงพระนางมารีย์ดาวประจำรุ่ง ประเทศไทย จัดอบรมต่อเนื่อง (Ongoing Formation) เพื่อพบปะแบ่งปันประสบการณ์และศึกษา สมณสาส์นเวียนเรื่อง “Fratelli Tutti” ให้กับสมาชิกหนุ่ม โดยมีคุณพ่อเรบบี คุณพ่อสุภชัย สังฆานุกรณัฐวุฒิ บราเดอร์ธวัชชัย และบราเดอร์รัชชานนท์ ที่ศูนย์อภิบาลนักบุญอักเนส กระบี่

error: Content is protected !!