“อบรมพระคัมภีร์ : หนังสือกันดารวิถี”

วันที่ 9 มีนาคม 2024 คุณพ่อ ผศ. วสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะสติกมาติน อบรมพระคัมภีร์ “หนังสือกันดารวิถี ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม