เจ้าอาวาสวัดปากจั่น มอบของผู้เดือดร้อนโควิด 19 The pastor of Pakjan Ranong Church distributed the food to the needy.

วัดแม่พระแห่งพระหรรษทาน ปากจั่น : วันที่ 20 กรกฎาคม 2021 คุณพ่อวรัญญู เหล่าบุญมา C.S.S. เจ้าอาวาสวัดปากจั่นฯ และตัวแทนสัตบุรุษ ได้ออกเยี่ยม​เยียนผู้ประสบภัย​น้ำท่วมและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ที่หมู่บ้านลำเลียง​และหมู่บ้านสองแพรก พร้อมถุงปันสุขให้กับผู้ที่ประสบภัย 44 ครอบครัว

Our Lady of Grace Church, Pak Chan: On July 20, 2021, Father Varanyu Laobunma, C.S.S. pastor, and representatives visited the flood victims and those affected by the COVID-19 epidemic at Lai Village and Song Phraek Village with Pansook bags (Happiness bags) for 44 families affected.

error: Content is protected !!