โรงเรียนดรุโณทัย ตรัง

http://www.darunothai.ac.th

ปี พ.ศ. 2507 คุณพ่อยอห์น เซเรซัตโต ได้เข้ามาทำงานในจังหวัดตรัง ในช่วงเวลาเริ่มต้น คุณพ่อยอห์น ได้ทำหน้าที่ดูแลกลุ่มคริสตชนที่อยู่กระจัดกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตจังหวัดตรัง หลังจากที่ท่านได้ทำงานมาระยะหนึ่ง ท่านจึงมีความคิดว่า นอกจากงานเผยที่จำกัดอยู่แต่เฉพาะคนที่เป็นคริสตชนแล้ว ท่านควรจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมชาวตรังมากกว่านี้ ท่านจึงได้เริ่มอบรมบรรดาเด็ก ๆ และเยาวชนตามหมู่บ้านต่างๆ ให้ได้รับการอบรมสั่งสอนในด้านศีลธรรมจริยธรรมและคำสอนทางศาสนา

จากแรงบันดาลใจในการเอาใจใส่ต่อบรรดาเด็ก ๆ และเยาวชนนี้ ทำให้ท่านมีความคิดว่า นอกจากจะดูแลเอาใจใสเด็กและเยาวชนให้ได้รับการอบรมทางด้านศีลธรรมและจริยธรรมแล้ว  ควรจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเหล่านั้นได้รับความรู้ในด้านวิชาการด้วย ดังนั้นท่านจึงคิดที่จะตั้งโรงเรียนขึ้นมาพร้อมกับการทำงานด้านศาสนาควบคู่กันไป ด้วยความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์จากคณะสติกมาติน ที่อยู่ในอเมริกาและความช่วยเหลือจากหมอโรจน์ และคุณจรูญศรี ในการติดต่อเรื่องที่ดิน และทางด้านกฎหมายได้รับคำแนะนำจากคุณสุทธิ์ ช่องดารากุล โดยใช้เวลาในการดำเนินเรื่องขออนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนและการก่อสร้างประมาณ 1 ปี ด้วยงบประมาณ 500,000 บาท โรงเรียนดรุโณทัยจึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาโดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียนไม่ใช่เฉพาะด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไป

ปีการศึกษา 2510 คุณพ่อยอห์น เซเรซัตโต เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต นางสาววีณา ไทรงาม เป็นผู้จัดการและ นางสาวบุญประคอง น้ำสมบูรณ์ เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 รับนักเรียนทั้งชายและหญิง มีนักเรียน 22 คน ครู 2 คน มีการขยายปีละ 1 ระดับชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2516 มีจำนวนนักเรียน 196 คน ครู 10 คน มีการสร้างอาคารเพิ่ม 1 หลัง ขยายห้องเรียนจาก 7 ห้อง เป็น 9 ห้อง

ปีการศึกษา 2517 ซิสเตอร์อุดม พุฒตาลศรี จากคณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล ได้เข้ามาช่วยในการบริหารโรงเรียน ในตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2522 ด้วยความเสียสละของคุณพ่อยอห์น และคณะครูในยุคนั้น พร้อมทั้งความร่วมมือของผู้ปกครอง และแรงสนับสนุนจากทุกฝ่าย โรงเรียนดรุโณทัยได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลางจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแก่โรงเรียน นำความภาคภูมิใจแก่คณะผู้บริหารคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นเกียรติประวัติของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนได้รับการรับรองด้านคุณภาพมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการจึงส่งผลให้ผู้ปกครองชาวตรังบริเวณในเมืองและใกล้เคียง นำบุตรหลานมาเรียนจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โรงเรียนจึงได้ขออนุญาตสร้างอาคารเรียนเพิ่ม พร้อมทั้งขอขยายความจุเพิ่มเป็น 936 คน ตามลำดับ ในเวลาเดียวกันได้มีการขออนุญาตขยายการรับนักเรียนระดับอนุบาล 1-3 ในปีการศึกษา 2532

ปีการศึกษา 2533 คณะนักบวชสติกมาตินได้เชิญภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มาบริหารงานในโรงเรียนดรุโณทัย โดยมีเซอร์ชองเทแรส โก่งศร เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ คุณพ่อพิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

ปีการศึกษา 2543 คุณพ่อวินัย เปลี่ยนบำรุง เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และคุณพ่อจีระศักดิ์ ยงบรรทม เป็นครูใหญ่ โรงเรียนโอนเป็นโรงเรียนของมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี โดยมีพระสังฆราชไมเคิล ประพนธ์ ชัยเจริญ เป็นผู้ลงนาม พร้อมทั้งได้รับอนุญาตสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน เป็นอาคารอนุบาล และเวลาเดียวกันได้รับอนุญาตให้ขยายระดับชั้นเรียนเป็นระดับอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยขยายปีละระดับชั้น

ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ พร้อมทั้งมีนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติประวัติที่น่ายินดีของโรงเรียนและในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1

ปีการศึกษา 2547 คณะสติกมาตินได้เชิญซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี มาบริหารงานในโรงเรียนดรุโณทัย โดยมีซิสเตอร์วันเพ็ญ ไชยเผือก เป็นครูใหญ่ และบาทหลวงวีระศักดิ์ จันทรังษี เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

ปีการศึกษา 2548 จึงขออนุญาตสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อขยายความจุนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้ชื่ออาคารเรียนนี้ว่า ST. JOHN” เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่คุณพ่อยอห์น เซเรซัตโต ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนดรุโณทัยมีโครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น สำหรับเป็นอาคารเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประกอบด้วยห้องเรียนจำนวน 42 ห้อง พร้อมด้วยห้องประกอบต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ระเบียบกระทรวงกำหนด ในปีเดียวกันโรงเรียนรับการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. รอบที่ 3 โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้เปิดโครงการห้องเรียนพิเศษ Science, Math, English (SME) สำหรับนักเรียนมัธยมเป็นปีแรก

ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้ขอเปลี่ยนแปลงตราสารเกี่ยวกับจำนวนห้องเรียน ห้องประกอบต่างๆ และความจุนักเรียน จาก 2,536 คน เป็น 3,850 คน และเมื่ออาคารหลังใหม่สร้างแล้วเสร็จ ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารเซเรซัตโต และปรับอาคาร ST.JOHN เป็นห้องเรียนสำหรับระดับปฐมวัยปีที่ 3 ซึ่งในปีการศึกษานี้โรงเรียนใต้ขยายห้องเรียนระดับปฐมวัยจากเดิม 5 ห้องเป็น 7 ห้องและขยายห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากเดิม 4 ห้อง เป็น 5 ห้อง และในปีนี้โรงเรียนได้เปิดโครงการพิเศษ Mini English Program (MEP) สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์โรงเรียนให้สวยงาม ให้มีบรรยากาศร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนการสอน การจราจรเข้า – ออกสะดวก คล่องตัว นอกจากนี้ยังได้ปรับพื้นที่ดาดฟ้าขั้น 6 เป็นลานกิจกรรมอเนกประสงค์และสนามกีฬาหญ้าเทียมเป็นสนามฟุตซอล สนามวอลเลย์บอล และสนามแบตมินตัน

ปีการศึกษา 2559 มีพิธีเปิด – เสกอาคารเรียนเซเรซัตโต ในวันที่ 24 มิถุนายนซึ่งตรงกับวันฉลองศาสนามของคุณพ่อยอห์นและเพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อท่าน เราจึงใช้ชื่ออาคารเรียนหลังใหม่นี้ว่า “อาคารเซเรซัตโต” โดยมีพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล และ ฯพณฯ ท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้ปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารเรียน เป็นลานสนามกีฬาหญ้าเทียมเพื่อใช้ในกิจกรรมเข้าแถวนักเรียนและเล่นกีฬา โดยแบ่งเป็นสนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล และสนามวอลเลย์บอล พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายเพื่อให้นักเรียนและชุมชนบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน ได้ออกกำลังกาย และในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมีโครงการพิเศษที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ในระดับปฐมวัย เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับนักเรียน