มูลนิธิสติกมาติน

ที่ตั้งสำนักงาน

ณ เลขที่ ๙๕/๑ หมู่ ๖ ตำบลท่าข้าม ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพชรเกษม อำเภคสามพราน จังหวัคนครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและผู้ยากไร้

๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในสังคม

๔. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

๕. ไม่คำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางการเมืองแต่ประการใด

ทั้งนี้ ไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการพนัน การหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ